INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 NISAFORM s.r.o., U Šamotky 1172, 463 11 LIBEREC 30 Tel: +420 483 310 420 


 Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů

(dále jen "GDPR"). 


I. Správce osobních údajů Společnost NISAFORM s.r.o., IČ: 62742612, DIČ: CZ62742612, se sídlem U Šamotky 1172, 463 11 Liberec 30, je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8883, (dále jen "správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

II. Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy. 


III. Zdroje osobních údajů - přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formuláře na webu, sociální sítě, vizitky), - distributor, - veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence. 


IV. Kategorie osobních údajů Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů: - jméno, - příjmení, - titul, - rodné příjmení, - rodné číslo, - adresa trvalého bydliště, - korespondenční adresa, 


V. Kategorie subjektů údajů - Odběratel, dodavatel správce, - zaměstnanec správce, - jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci, - uchazeč o zaměstnání. - IČ, DIČ, - kontaktní adresa, - číslo telefonu, číslo faxu, - e-mailová adresa, - bankovní spojení, - další údaje pro plnění smlouvy. 


VI. Kategorie příjemců osobních údajů - Velkoobchodníci, - finanční ústavy, - veřejné ústavy, - zpracovatel, - státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy. 


VII. Účel zpracování osobních údajů - Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů, - jednání o smluvním vztahu, - plnění smlouvy, - ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob, - archivnictví vedené na základě zákona, - výběrová řízení na volná pracovní místa, - plnění zákonných povinností ze strany správce, - ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů. 


VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů Zpracování osobních údajů provádí správce, eventuálně zpracovatelé, s nimiž je uzavřena Smlouva o zpracování osobních údajů. Zpracování je prováděno v sídle správce, případně v sídle zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 


IX. Doba zpracování osobních údajů V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách nebo v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností správce. 


X. Poučení Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: - subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 


XI. Práva subjektů údajů V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: - účelu zpracování, - kategorii dotčených osobních údajů, - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, - plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, - veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, - pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může: - požádat správce o vysvětlení, - požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů, - je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 článku X shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav, - nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 čl. X, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, - postup podle odstavce 1 čl. X nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo, - správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Tato informace o zpracování osobních údajů je veřejně přístupná na internetových stránkách správce. 


Zpracoval: Ing. Michal Mikeš